Tussenstand van de duurzame ontwikkelingsdoelen

Tussenstand van de duurzame ontwikkelingsdoelen

Onlangs is het rapport genaamd “Duurzame ontwikkelingsdoelen: de stand voor Nederland” door het CBS gepubliceerd. In dit rapport is onderzocht hoe Nederland het doet wat betreft de duurzame ontwikkelingsdoelen, of Sustainable Development Goals (SDG’s).

Deze doelen zijn in 2015 vastgesteld door de Verenigde Naties en vormen de agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2015-2030. Alle 193 leden van de VN hebben getekend voor deze doelstellingen en verklaren daarmee hun best te doen om onder andere armoede te beëindigen, mensenrechten te bewaken en de aarde te beschermen. In totaal zijn er 17 doelen opgesteld die in 2030 gerealiseerd moeten zijn. Uit het nieuwe rapport blijkt dat Nederland voor veel gestelde doelen vooruitgang heeft geboekt, maar er zijn ook negatieve ontwikkelingen te zien.

Sustainable development goals

Vooral de doelstellingen voor degelijke banen en economische groei, duurzame consumptie en productie en vrede en veiligheid zijn verbeterd ten opzichte van de vorige meting. Bij de doelstellingen betreffende een einde aan armoede en minder ongelijkheid is er juist overwegend een verslechtering te zien. In vergelijking tot andere EU-landen doet Nederland het vooral goed op het gebied van productievolume landbouw en recycling van afval. En ondanks een stijging ten opzichte van de vorige meting is de relatieve armoede in Nederland nog steeds laag.

Nederland scoort echter laag ten opzichte van andere EU-landen op het gebied van milieu, klimaat, energie en ongelijkheid. Het aandeel hernieuwbare energie is relatief laag in Nederland, de broeikasgasuitstoot per inwoner is hoog en het aandeel biologische landbouw is laag, terwijl de productiviteit van de landbouw juist het hoogste van de EU is. Daarnaast is het aandeel vrouwen in leidinggevende posities erg laag met slechts 26%.

Een steentje bijdragen met duurzame producten

Dat er nog het een en ander moet gebeuren om alle doelstellingen te realiseren, dat staat vast. Wat ook vaststaat, is dat we hier met zijn allen aan kunnen bijdragen, door bepaalde dingen wel of juist niet te doen. Bij Wortel zijn we ons hier sterk van bewust. Door duurzame producten te ontwikkelen proberen wij ons steentje bij te dragen aan de verduurzaming van de samenleving. Door rekening te houden met zaken als materiaalgebruik en recyclebaarheid, de circulaire economie en de Cradle-to-Cradle principes proberen we de wereld weer een klein beetje beter te maken.

Bron: CBS

Onze projecten met raakvlakken